علامت های هشدار دهنده سرطان سینه

علامت های هشدار دهنده سرطان سینه


← تغیرات سایز
← تغییر شکل پستان
← توده ها و برآمدگی ها در پستانها
← دردها
← تو رفتگی نوک سینه
← ترشح پستان
← تغییر رنگ پستان

www.jampath.com

Comments are closed.