متابولیسم چربی، پاشنه آشیل سلول های بنیادی سرطانی

متابولیسم چربی، پاشنه آشیل سلول های بنیادی سرطانی

محققین مشخصه متابولیکی را کشف کرده اند که برای عملکرد سلول های بنیادی سرطانی حیاتی است و دریافته اند که مختل کردن این مکانیسم متابولیکی در سرطان تخمدان می تواند رشد تومور را مهار کند.

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، سلول های بنیادی سرطانی به درمان های متداول مقاوم هستند و مسئول اصلی عود مجدد تومورها بعد از شیمی درمانی محسوب می شوند. هم چنین آن ها را دلیل اصلی متاستاز سرطان ها می دانند. این ویژگی ها بر اهمیت درک هر چه بیشتر ویژگی های منحصربفرد این سلول ها برای شناسایی نقاط ضعف و قوت آن ها می افزاید.

در مطالعه ای جدید محققین دانشگاه Purdue روی هدف قرار دادن سلول های بنیادی سرطانی با مهار فعالیت آنزیم های مورد نیاز برای انجام فرایندی متابولیک به نام desaturation مولکول های لیپیدی فوکوس کرده اند. چربی های غیر اشباع در سلول های بنیادی سرطانی برای حفظ سیگنالینگ های مورد نیاز برای عملکرد این سلول ها بسیار مهم هستند درک متابولیسم لیپیدها در سلول های بنیادی راه های جدیدی را برای شناسایی و درمان سرطان باز می کند.

در این مطالعه جدید دکتر Junjie Li و همکارانش در دانشگاه Purdue برای اولین بار با استفاده از تصویربرداری شیمیایی تک سلولی، غیر اشباع سازی یا desaturation لیپیدی را در سلول های بنیادی سرطان تخمدان نشان دادند. آن ها نشان دادند که مسیر پیام رسانی خاصی به طور مستقیم تولید آنزیم های لیپیدی به نام desaturases اسید چرب را تنظیم می کند. در مجموع آن ها نشان داده اند که افزایش غیر اشباع شدن اسیدهای چرب، یکی از مشخصه های متابولیکی برا سلول های بنیادی سرطان تخمدان است و این می تواند هدفی درمانی برای مبارزه با سرطان باشد. شناسایی چنین مشخصه متابولیکی منحصربفردی می تواند پاشنه آشیل سلول های بنیادی سرطانی و ابزاری برای حذف آن ها باشد، به نحوی که آن ها نشان دادند که استفاده از مهارکننده های desaturases می تواند سلول های بنیادی سرطانی را حذف کند و تشکیل اسفروئیدها در کشت های آزمایشگاهی را سرکوب کند و مانع از تومورزایی در موش های آزمایشگاهی شود.

+

Comments are closed.