بررسی و آسیب شناسی کلیه بافتها
IHC
FNA
POP Smear


افراد شجاع فرصت می آفرینند .ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند.(گوته)

Copyright © 2016 jampath.com Inc. All rights reserved. © Email website seo by RSDev.ir Hit:11726

www.Jampath.com

آزمايشگاه تشخيص طبي و آسيب شناسي جم jam pathobiology laboratory آزمایشگاه پاتولوژی رشت,آزمایشگاه پاتوبیولوژی رشت,آزمایشگاه تشخیص پزشکی رشت,آزمایشگاه ژنتیک رشت,آزمایشگاه تشخیص طبی رشت,آزمایشگاه رشت,آزمایش٬ آزمایشگاه٬ آزمایشگاه جم٬ آزمایشگاه جم رشت٬ آزمایشگاه رشت٬ آزمایشگاه گیلان٬ آزمايشگاه تشخيص طبي و آسيب شناسي جم